help  

Polityka prywatności
 
Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu.


1.    Administratorem danych osobowych jest SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537 zwany dalej „Hurtownia”.
2.    Hurtownia stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
3.    Hurtownia zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych w odpowiednim  do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Hurtownia zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.    Hurtownia zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
5.    Hurtownia prowadzi sprzedaż pośrednią tzw. Dropshipping. W celu wykonania zamówienia w systemie Dropshippingu, Klient (przedsiębiorca prowadzący e-sklep) zobowiązany jest na swojej stronie WWW:
a)    Poinformować kupującego, że towar zostanie dostarczony przez Seven Polska S.C.
b)    Uzyskać od kupującego wyraźną, dobrowolną zgodę na udostępnienie Seven Polska S.C. danych osobowych kupującego w celu dostarczenia towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu klienta.
6.    Użytkownik rejestrując się na stronie Hurtowni lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Hurtownię jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Hurtownię.
7.    Hurtownia prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Hurtownię”, który został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji.
8.    Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
9.    Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Hurtownia zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
b)    Dostarczenie towaru zamówionego przez kupującego za pośrednictwem klienta (model Dropshipping)
c)    prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
d)     wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
10.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
12.    Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
13.    Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozliczeń, rozwiązania umowy. Archiwizowane  dane będą przechowywane maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
14.    Na żądanie Użytkownika Hurtownia  udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie. 
15.    Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Hurtownię.
16.    Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Hurtownią podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
17.    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kontakt
Firma gromadząca Państwa dane: Seven Polska S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat; ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 972-110-21-84, tel. +48 690 472 654, +48 505 011 109, info@sevenpolska.com

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony udostępnionych przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą w dogodnej dla Państwa formie.

Polityka prywatności
 
Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu.


1.    Administratorem danych osobowych jest SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537 zwany dalej „Hurtownia”.
2.    Hurtownia stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
3.    Hurtownia zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych w odpowiednim  do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Hurtownia zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.    Hurtownia zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
5.    Hurtownia prowadzi sprzedaż pośrednią tzw. Dropshipping. W celu wykonania zamówienia w systemie Dropshippingu, Klient (przedsiębiorca prowadzący e-sklep) zobowiązany jest na swojej stronie WWW:
a)    Poinformować kupującego, że towar zostanie dostarczony przez Seven Polska S.C.
b)    Uzyskać od kupującego wyraźną, dobrowolną zgodę na udostępnienie Seven Polska S.C. danych osobowych kupującego w celu dostarczenia towaru zamówionego za pośrednictwem sklepu klienta.
6.    Użytkownik rejestrując się na stronie Hurtowni lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Hurtownię jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Hurtownię.
7.    Hurtownia prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Hurtownię”, który został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji.
8.    Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
9.    Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Hurtownia zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
b)    Dostarczenie towaru zamówionego przez kupującego za pośrednictwem klienta (model Dropshipping)
c)    prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
d)     wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
10.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
12.    Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
13.    Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozliczeń, rozwiązania umowy. Archiwizowane  dane będą przechowywane maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
14.    Na żądanie Użytkownika Hurtownia  udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie. 
15.    Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Hurtownię.
16.    Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Hurtownią podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
17.    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kontakt
Firma gromadząca Państwa dane: Seven Polska S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat; ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 972-110-21-84, tel. +48 690 472 654, +48 505 011 109, info@sevenpolska.com

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony udostępnionych przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą w dogodnej dla Państwa formie.

© SEVEN POLSKA
Dystrybutor artykułów dziecięcych