help  

Regulamin serwisu Seven Polska

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1.1. Serwis Seven Polska jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

 

1.2. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych między firmą Seven Polska S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat, a Kupującym.

1.3. Zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Sprzedający - firma Seven Polska S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat z siedzibą w Poznaniu, ul.Karpia 21 A, NIP: 972-110-21-84, REGON: 634650537.

Kupujący -  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna nabywająca towary od Sprzedającego.

 

Klient detaliczny -  osoba fizyczna prowadząca/nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba prawna nabywająca towary od Kupującego.

Towary - produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego.

Zamówienie bieżące -  umowa, w której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu oznaczoną ilość towarów określonego rodzaju, a Kupujący zobowiązuje się te towary odebrać w terminie określonym w punkcie DOSTAWA - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE, zapłacić umówioną cenę zgodnie z informacjami z punktu FORMY PŁATNOŚCI - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE, ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE niniejszego regulaminu oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

 

Zamówienie dropshipping -  umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi detalicznemu oznaczoną ilość towarów określonego rodzaju zgodnie z zamówieniem złożonym przez Kupującego. Klient detaliczny zobowiązuje się te towary odebrać w terminie określonym w punkcie DOSTAWA - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING. Kupujący zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę zgodnie z informacjami z punktu FORMY PŁATNOŚCI - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING niniejszego regulaminu oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Zamówienie kontraktacyjne - umowa, w której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu (Kontraktującemu) oznaczoną ilość towarów określonego rodzaju, a Kupujący zobowiązuje się te towary odebrać w terminie określonym w punkcie DOSTAWA - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE, zapłacić umówioną cenę zgodnie z informacjami z punktu PŁATNOŚĆ - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE niniejszego regulaminu oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

1.4. System sprzedaży, działający pod adresem http://hurtownia.sevenpolska.com, prowadzony przez  S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21 A, NIP: 972-110-21-84, REGON: 634650537 (dalej również jako „Seven Polska”), prowadzi sprzedaż hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) z możliwością obsługi skryptów Java a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

1.6. Cena wszystkich towarów widocznych w systemie sprzedaży "Seven Polska" jest wyrażona w złotych polskich (PLN)

1.7. Ceny widniejące w systemie sprzedaży "Seven Polska", jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
1.8. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wprowadzenia zmiany ceny.

1.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w systemie sprzedaży "Seven Polska", zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

1.10. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem systemu sprzedaży "Seven Polska" są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

1.11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane w systemie sprzedaży pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu kwotę odpowiadającą wartości niedostępnego towaru.

1.12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona ilość  towaru, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
1.13. Wszelkie towary objęte wyprzedażą są oferowane po cenach ostatecznych, które nie podlegają dodatkowym rabatom ani upustom.

II. TRANSAKCJA


2.1. Zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" można dokonywać:
poprzez stronę internetową sklepu http://hurtownia.sevenpolska.com - wypełniając formularz, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
telefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 61 822 04 52 (koszt rozmowy ustalany zgodnie z cennikiem operatora sieci) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

2.2. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska, dokładnego adresu siedziby firmy, adresu dostawy jeśli jest inny niż adres siedziby, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

2.3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, zamówienia zostaje przekazane do realizacji przez Sprzedającego i od tej chwili umowa uważana jest za zawartą.

III. FORMY PŁATNOŚCI - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE, ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE


3.1. W systemie sprzedaży "Seven Polska" istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Przelew na konto bankowe Sprzedającego
- Płatność za pobraniem
- Płatność gotówką w kasie

3.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

3.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową brutto wartości zamówienia


3.4. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza ustalonego minimum logistycznego, Kupujący pokrywa uzgodnione koszty wysyłki.
 

3.5. Powyższa część regulaminu dotyczącego Płatności odnosi się do Kupujących których punkt docelowy dostaw znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe koszty manipulacyjne w przypadku dostaw poza granice  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalane będą indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 

IV. DOSTAWA - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE
 

4.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

4.2. Termin realizacji zamówień wynosi do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  W przypadku jakichkolwiek opóźnień Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

4.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez system sprzedaży "Seven Polska".

4.5. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście z magazynu Sprzedającego pod adresem ul. Karpia 21 A, 61-619 Poznań, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru z magazynu Sprzedającego Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów manipulacyjnych bez względu na wartość wystawionej faktury sprzedaży.

4.6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI - DROPSHIPPING


5.1. W systemie sprzedaży "Seven Polska" istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Przelew na konto bankowe Sprzedającego

5.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

5.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową brutto wartości zamówienia

 

5.4. Powyższa część regulaminu dotyczącego Płatności odnosi się do Kupujących których punkt docelowy dostaw znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe koszty manipulacyjne w przypadku dostaw poza granice  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalane będą indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

VI. DOSTAWA - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING


6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

6.2. Termin realizacji zamówień wynosi do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  W przypadku jakichkolwiek opóźnień Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

6.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą przewozową.

6.4. W momencie przekazania towaru firmie przewozowej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez system sprzedaży "Seven Polska".
 

6.5. Klient detaliczny ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez firmę przewozową. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół reklamacyjny.

 

VII. ROZLICZENIE PRZESYŁEK POBRANIOWYCH - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING


7.1. Środki z zamówień zrealizowanych wysyłką "za pobraniem" wpływają na konto bankowe Sprzedającego.

7.2. Sprzedający zobowiązuje się przekazać wpływy z zamówień zrealizowanych wysyłką "za pobraniem" na konto bankowe Kupującego w terminie 3 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Sprzedającego.


7.3. Kupujący zobowiązuje się wskazać Sprzedającemu dane właściciela rachunku w formie pisemnej.


VIII. ZALICZKA - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE


8.1. Zaliczka na poczet zamówienia

 

     8.1.1. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata zaliczki na poczet zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku następuje automatyczne anulowanie zamówienia;
       
     8.1.2. Zaliczka pobierana jest przez Sprzedającego na poczet zamówienia w wysokości podanej w ofercie kontraktacyjnej. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Sprzedającego.
   
     8.1.3. W sytuacji realizacji zamówienia zaliczka Kupującego rozliczana jest na poczet wystawionego dokumentu sprzedaży (wartość faktury sprzedaży zostaje umniejszona o wysokość zaliczki). W przypadku rezygnacji Kupującego z przyjętego przez Sprzedającego zamówienia uiszczona wcześniej zaliczka nie podlega zwrotowi;

8.2. Płatność za zamówienia kontraktacyjne

 

     8.2.1. Sprzedający wystawia Kupującemu dokument sprzedaży na kwotę będącą różnicą pomiędzy wartością dokumentu sprzedaży a wysokością wpłaconej wcześniej zaliczki w ustalonym przez Sprzedającego terminie.
   

IX. DOSTAWA - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE

9.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

9.2. Dostawa zamówień kontraktacyjnych nastąpi w terminie podanym w ofercie kontraktacyjnej.

9.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

9.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez system sprzedaży "Seven Polska".

9.5. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście z magazynu Sprzedającego pod adresem ul. Karpia 21 A, 61-619 Poznań, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru z magazynu Sprzedającego Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów manipulacyjnych bez względu na wartość wystawionej faktury sprzedaży.

9.6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.X. GWARANCJA I SERWIS


10.1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w systemie sprzedaży "Seven Polska" są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

10.2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

XI. REKLAMACJE I ZWROTY


11.1. W przypadku stwierdzenia wad towaru Kupujący może:
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

11.2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

11.3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

11.4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w systemie sprzedaży "Seven Polska" a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszystkie prezentowane w systemie sprzedaży "Seven Polska" towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

12.2. Złożenie zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

12.3. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu:
skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

12.4. System sprzedaży "Seven Polska" szanuje prawo Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://sevenpolska.com/pl/polityka_prywatnosci.html wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób je wykorzystuje.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

12.6. Do złożenia zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

12.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://hurtownia.sevenpolska.com/regulamin.html, oraz w siedzibie Sprzedającego w Poznaniu przy ul. Karpia 21 A.

Regulamin serwisu Seven Polska

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1.1. Serwis Seven Polska jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

 

1.2. Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych między firmą Seven Polska S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat, a Kupującym.

1.3. Zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Sprzedający - firma Seven Polska S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat z siedzibą w Poznaniu, ul.Karpia 21 A, NIP: 972-110-21-84, REGON: 634650537.

Kupujący -  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna nabywająca towary od Sprzedającego.

 

Klient detaliczny -  osoba fizyczna prowadząca/nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba prawna nabywająca towary od Kupującego.

Towary - produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego.

Zamówienie bieżące -  umowa, w której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu oznaczoną ilość towarów określonego rodzaju, a Kupujący zobowiązuje się te towary odebrać w terminie określonym w punkcie DOSTAWA - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE, zapłacić umówioną cenę zgodnie z informacjami z punktu FORMY PŁATNOŚCI - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE, ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE niniejszego regulaminu oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

 

Zamówienie dropshipping -  umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi detalicznemu oznaczoną ilość towarów określonego rodzaju zgodnie z zamówieniem złożonym przez Kupującego. Klient detaliczny zobowiązuje się te towary odebrać w terminie określonym w punkcie DOSTAWA - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING. Kupujący zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę zgodnie z informacjami z punktu FORMY PŁATNOŚCI - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING niniejszego regulaminu oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

Zamówienie kontraktacyjne - umowa, w której Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu (Kontraktującemu) oznaczoną ilość towarów określonego rodzaju, a Kupujący zobowiązuje się te towary odebrać w terminie określonym w punkcie DOSTAWA - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE, zapłacić umówioną cenę zgodnie z informacjami z punktu PŁATNOŚĆ - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE niniejszego regulaminu oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.

1.4. System sprzedaży, działający pod adresem http://hurtownia.sevenpolska.com, prowadzony przez  S.C. Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karpia 21 A, NIP: 972-110-21-84, REGON: 634650537 (dalej również jako „Seven Polska”), prowadzi sprzedaż hurtową towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) z możliwością obsługi skryptów Java a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

1.6. Cena wszystkich towarów widocznych w systemie sprzedaży "Seven Polska" jest wyrażona w złotych polskich (PLN)

1.7. Ceny widniejące w systemie sprzedaży "Seven Polska", jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
1.8. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wprowadzenia zmiany ceny.

1.9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w systemie sprzedaży "Seven Polska", zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

1.10. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem systemu sprzedaży "Seven Polska" są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

1.11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane w systemie sprzedaży pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu kwotę odpowiadającą wartości niedostępnego towaru.

1.12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona ilość  towaru, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
1.13. Wszelkie towary objęte wyprzedażą są oferowane po cenach ostatecznych, które nie podlegają dodatkowym rabatom ani upustom.

II. TRANSAKCJA


2.1. Zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" można dokonywać:
poprzez stronę internetową sklepu http://hurtownia.sevenpolska.com - wypełniając formularz, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
telefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 61 822 04 52 (koszt rozmowy ustalany zgodnie z cennikiem operatora sieci) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

2.2. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska, dokładnego adresu siedziby firmy, adresu dostawy jeśli jest inny niż adres siedziby, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

2.3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, zamówienia zostaje przekazane do realizacji przez Sprzedającego i od tej chwili umowa uważana jest za zawartą.

III. FORMY PŁATNOŚCI - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE, ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE


3.1. W systemie sprzedaży "Seven Polska" istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Przelew na konto bankowe Sprzedającego
- Płatność za pobraniem
- Płatność gotówką w kasie

3.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

3.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową brutto wartości zamówienia


3.4. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza ustalonego minimum logistycznego, Kupujący pokrywa uzgodnione koszty wysyłki.
 

3.5. Powyższa część regulaminu dotyczącego Płatności odnosi się do Kupujących których punkt docelowy dostaw znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe koszty manipulacyjne w przypadku dostaw poza granice  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalane będą indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 

IV. DOSTAWA - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE
 

4.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

4.2. Termin realizacji zamówień wynosi do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  W przypadku jakichkolwiek opóźnień Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

4.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez system sprzedaży "Seven Polska".

4.5. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście z magazynu Sprzedającego pod adresem ul. Karpia 21 A, 61-619 Poznań, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru z magazynu Sprzedającego Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów manipulacyjnych bez względu na wartość wystawionej faktury sprzedaży.

4.6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI - DROPSHIPPING


5.1. W systemie sprzedaży "Seven Polska" istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Przelew na konto bankowe Sprzedającego

5.2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

5.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową brutto wartości zamówienia

 

5.4. Powyższa część regulaminu dotyczącego Płatności odnosi się do Kupujących których punkt docelowy dostaw znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe koszty manipulacyjne w przypadku dostaw poza granice  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalane będą indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

VI. DOSTAWA - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING


6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

6.2. Termin realizacji zamówień wynosi do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  W przypadku jakichkolwiek opóźnień Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

6.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą przewozową.

6.4. W momencie przekazania towaru firmie przewozowej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez system sprzedaży "Seven Polska".
 

6.5. Klient detaliczny ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez firmę przewozową. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności pracownika firmy przewozowej sporządzić protokół reklamacyjny.

 

VII. ROZLICZENIE PRZESYŁEK POBRANIOWYCH - ZAMÓWIENIA DROPSHIPPING


7.1. Środki z zamówień zrealizowanych wysyłką "za pobraniem" wpływają na konto bankowe Sprzedającego.

7.2. Sprzedający zobowiązuje się przekazać wpływy z zamówień zrealizowanych wysyłką "za pobraniem" na konto bankowe Kupującego w terminie 3 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Sprzedającego.


7.3. Kupujący zobowiązuje się wskazać Sprzedającemu dane właściciela rachunku w formie pisemnej.


VIII. ZALICZKA - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE


8.1. Zaliczka na poczet zamówienia

 

     8.1.1. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata zaliczki na poczet zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku następuje automatyczne anulowanie zamówienia;
       
     8.1.2. Zaliczka pobierana jest przez Sprzedającego na poczet zamówienia w wysokości podanej w ofercie kontraktacyjnej. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Sprzedającego.
   
     8.1.3. W sytuacji realizacji zamówienia zaliczka Kupującego rozliczana jest na poczet wystawionego dokumentu sprzedaży (wartość faktury sprzedaży zostaje umniejszona o wysokość zaliczki). W przypadku rezygnacji Kupującego z przyjętego przez Sprzedającego zamówienia uiszczona wcześniej zaliczka nie podlega zwrotowi;

8.2. Płatność za zamówienia kontraktacyjne

 

     8.2.1. Sprzedający wystawia Kupującemu dokument sprzedaży na kwotę będącą różnicą pomiędzy wartością dokumentu sprzedaży a wysokością wpłaconej wcześniej zaliczki w ustalonym przez Sprzedającego terminie.
   

IX. DOSTAWA - ZAMÓWIENIA KONTRAKTACYJNE

9.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Unii Europejskiej.

9.2. Dostawa zamówień kontraktacyjnych nastąpi w terminie podanym w ofercie kontraktacyjnej.

9.3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

9.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez system sprzedaży "Seven Polska".

9.5. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście z magazynu Sprzedającego pod adresem ul. Karpia 21 A, 61-619 Poznań, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru z magazynu Sprzedającego Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów manipulacyjnych bez względu na wartość wystawionej faktury sprzedaży.

9.6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.X. GWARANCJA I SERWIS


10.1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w systemie sprzedaży "Seven Polska" są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

10.2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

XI. REKLAMACJE I ZWROTY


11.1. W przypadku stwierdzenia wad towaru Kupujący może:
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

11.2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

11.3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

11.4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w systemie sprzedaży "Seven Polska" a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszystkie prezentowane w systemie sprzedaży "Seven Polska" towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

12.2. Złożenie zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

12.3. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu:
skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

12.4. System sprzedaży "Seven Polska" szanuje prawo Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://sevenpolska.com/pl/polityka_prywatnosci.html wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób je wykorzystuje.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

12.6. Do złożenia zamówienia w systemie sprzedaży "Seven Polska" konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

12.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://hurtownia.sevenpolska.com/regulamin.html, oraz w siedzibie Sprzedającego w Poznaniu przy ul. Karpia 21 A.

© SEVEN POLSKA
Dystrybutor artykułów dziecięcych