help  

Regulamin hurtowni Seven Polska

 

I.             Postanowienia ogólne

1.            Przedsiębiorcą prowadzącym hurtownię znajdującą się pod domeną internetową http://hurtownia.sevenpolska.com/ ,  zwanym dalej „Hurtownia internetowa” jest SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537.

2.            Kontakt z hurtownią internetową jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sevenpolska.com lub numerami telefonów: +48 690 472 654, +48 505 011 109.

3.            Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy

jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Hurtownię internetową.

4.            Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://hurtownia.sevenpolska.com/.

5.            Właściciel hurtowni Internetowej zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

 

II.            Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.            Hurtownia - firma działająca pod adresem http://hurtownia.sevenpolska.com/, prowadząca sprzedaż produktów na odległość.

2.            Właściciel – SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537

3.            Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w hurtowni zgodnie z treścią Regulaminu, wyłącznie Przedsiębiorca.

4.            Kupujący – użytkownik dokonujący zakupów na stronie WWW Klienta, obsługiwany przez Właściciela w zakresie dostawy, w ramach modelu Dropshipping.

5.            Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Hurtowni.

6.            Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji

oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7.            Newsletter – usługa świadczona przez Hurtownię internetową na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu hurtowni internetowej, po dobrowolnym podaniu przez Użytkowników adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8.            Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej

lub zawodowej.

9.            Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi

od pracy.

10.         Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z hurtowni internetowej oraz nabywania w nim produktów.

11.         Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie hurtowni internetowej.

12.         Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do Kupujących za pośrednictwem usług Właściciela http://hurtownia.sevenpolska.com/.

 

III.          Techniczne warunki korzystania z serwisu www Hurtowni

1.            W celu korzystania z hurtowni internetowej, Klient powinien posiadać:

             urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

             dostęp do sieci Internet;

             adres poczty email.

2.            Hurtownia zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki

te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach hurtowni. Pliki Cookies, służą

do wymiany informacji pomiędzy hurtownią, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje

o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.            Hurtownia informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w serwisie www hurtowni.

4.            Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://hurtownia.sevenpolska.com/  i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV.           Rejestracja i Logowanie

1.            Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres

e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.            Hasło podawane przy logowaniu do Hurtowni internetowej może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.            Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

4.            Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni internetowej. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

5.            Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.            Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

             przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Hurtowni internetowej;

             dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7.            Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Hurtowni internetowej osobom trzecim.

8.            Zarejestrowany Klient ma możliwość:

             dostępu do statusu oraz historii zamówień;

             otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

             informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach, programie lojalnościowym;

             skorzystania z usługi Dropshippingu,

             zamówienia Produktu,

             zmiany  swoich danych;

             zmiany swojego hasła;

             sprawdzenia swojego zamówienia;

             usunięcia swojego konta.

9.            Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

10.         Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

11.         Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów

bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

V.            Realizacja zamówień

1.            Hurtownia internetowa jest czynna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.            Hurtownia internetowa potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.            Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym

przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Hurtownię internetową wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Hurtownia internetowa

prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.            Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją o statusie zamówienia.

5.            Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera

lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

6.            Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.

7.            Klient składa zamówienie w następujący sposób:

             wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

             podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

             wybór formy dostawy i płatności;

             wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

             zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

8.            Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

9.            Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

             dane Hurtowni internetowej, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

             opis produktu;

             jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

             cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

(m.in. płatności i dostawy);

             formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

             sposób płatności;

10.         Hurtownia internetowa dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Właściciela.

 

VI.          Dropshipping.

1.            Przedsiębiorca może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:

             Podanie danych w formularzu rejestracyjnym;

             Złożenie zamówienia na określone produkty;

             Podanie danych do doręczeń do Kupującego.

2.            Przedsiębiorca oświadcza, że otrzymał zgodę od Kupującego do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem http://hurtownia.sevenpolska.com/ w modelu Dropshipping.

3.            Właściciel http://hurtownia.sevenpolska.com/ oświadcza że, doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia które otrzyma od Przedsiębiorcy.

4.            Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta.

5.            Zwroty i reklamacje rozpatruje Właściciel http://hurtownia.sevenpolska.com/ na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.            Hurtownia http://hurtownia.sevenpolska.com/ jest zobowiązana do dostarczenia zamówionego towaru przez Klienta do Kupującego maksymalnie w ciągu 14 dni.

7.            KORZYSTAJĄC Z MODELU DROPSHIPPING, Klient ma OBOWIĄZEK:

a)            uzyskać wyraźną, uprzednią i dobrowolną zgodę Kupującego na powierzenie danych osobowych przez Seven Polska s.c.

b)           informować Kupującego o nazwie oraz miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy zamawianego przez Kupującego towaru;

c)            informować Kupującego o miejscu i sposobie składania reklamacji i wykonywania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru;

d)           informować Kupującego nie tylko o cenie towaru i kosztach wysyłki

e)            konstruować przedstawianą na stronie internetowej ofertę jako ofertę usługi pośrednictwa, nie ofertę towaru. W szczególności w regulaminie powinien zawrzeć się opis warunków świadczenia usługi, dopiero później opis towaru.

8.            Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupującego w przypadku:

             niewywiązania się z  obowiązków informacyjnych związanych z Dropshippingiem;

             nieprzekazania informacji o zamówieniu do Hurtowni;

             niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się ze zobowiązań wobec Kupującego;

             działania pomimo niewyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieprzekazania informacji o powierzeniu danych osobowych;

             braku wypełnienia obowiązków wynikających z  ustawy o prawach konsumenta.

 

VII.         Forma płatności

1.            Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

             Przelewu bankowego

             Dokonania przedpłaty

             za pobraniem;

 

VIII.       Ceny

1.            Ceny podane przy produktach na stronie WWW Hurtowni internetowej podawane są w złotych polskich i są cenami netto. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z kosztami wysyłki gdy nie jest osiągnięte minimum logistyczne.

2.            Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Hurtownię internetową i Klienta jest cena produktu podana na stronie Hurtowni internetowej przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3.            Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „wyślij zamówienie” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

IX.          Dostawa

1.            Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnych na stronie Hurtowni internetowej, są to:

             Kurier;

             Poczta Polska

2.            Klient ma możliwość osobiście odebrać towar.

3.            Termin dostawy to od 1 do 3 dni roboczych od czasu potwierdzenia realizacji zamówienia, chyba że,  termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

4.            Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni

od pracy dostawy nie są realizowane.

5.            Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

6.            Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku

do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7.            Towary dostarczane są na terenie Polski.

X.            Pozostałe

1.            Regulaminy są dostępne pod adresem: http://hurtownia.sevenpolska.com/.

2.            Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3.            Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 

 

 

 

 

 

Regulamin hurtowni Seven Polska

 

I.             Postanowienia ogólne

1.            Przedsiębiorcą prowadzącym hurtownię znajdującą się pod domeną internetową http://hurtownia.sevenpolska.com/ ,  zwanym dalej „Hurtownia internetowa” jest SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537.

2.            Kontakt z hurtownią internetową jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sevenpolska.com lub numerami telefonów: +48 690 472 654, +48 505 011 109.

3.            Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy

jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Hurtownię internetową.

4.            Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://hurtownia.sevenpolska.com/.

5.            Właściciel hurtowni Internetowej zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

 

II.            Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.            Hurtownia - firma działająca pod adresem http://hurtownia.sevenpolska.com/, prowadząca sprzedaż produktów na odległość.

2.            Właściciel – SEVEN POLSKA S.C. R.Goldmann, K. Sarnat-Hofman, ul. Metalowa 1, 62-095 Murowana Goślina, NIP 972-110-21-84, Regon 634650537

3.            Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w hurtowni zgodnie z treścią Regulaminu, wyłącznie Przedsiębiorca.

4.            Kupujący – użytkownik dokonujący zakupów na stronie WWW Klienta, obsługiwany przez Właściciela w zakresie dostawy, w ramach modelu Dropshipping.

5.            Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Hurtowni.

6.            Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji

oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7.            Newsletter – usługa świadczona przez Hurtownię internetową na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu hurtowni internetowej, po dobrowolnym podaniu przez Użytkowników adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8.            Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej

lub zawodowej.

9.            Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi

od pracy.

10.         Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z hurtowni internetowej oraz nabywania w nim produktów.

11.         Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie hurtowni internetowej.

12.         Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do Kupujących za pośrednictwem usług Właściciela http://hurtownia.sevenpolska.com/.

 

III.          Techniczne warunki korzystania z serwisu www Hurtowni

1.            W celu korzystania z hurtowni internetowej, Klient powinien posiadać:

             urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

             dostęp do sieci Internet;

             adres poczty email.

2.            Hurtownia zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki

te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach hurtowni. Pliki Cookies, służą

do wymiany informacji pomiędzy hurtownią, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje

o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.            Hurtownia informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w serwisie www hurtowni.

4.            Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://hurtownia.sevenpolska.com/  i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV.           Rejestracja i Logowanie

1.            Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres

e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.            Hasło podawane przy logowaniu do Hurtowni internetowej może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.            Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

4.            Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni internetowej. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

5.            Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.            Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

             przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Hurtowni internetowej;

             dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7.            Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Hurtowni internetowej osobom trzecim.

8.            Zarejestrowany Klient ma możliwość:

             dostępu do statusu oraz historii zamówień;

             otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

             informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach, programie lojalnościowym;

             skorzystania z usługi Dropshippingu,

             zamówienia Produktu,

             zmiany  swoich danych;

             zmiany swojego hasła;

             sprawdzenia swojego zamówienia;

             usunięcia swojego konta.

9.            Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

10.         Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

11.         Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów

bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

V.            Realizacja zamówień

1.            Hurtownia internetowa jest czynna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.            Hurtownia internetowa potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.            Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym

przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Hurtownię internetową wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Hurtownia internetowa

prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.            Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją o statusie zamówienia.

5.            Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera

lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

6.            Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.

7.            Klient składa zamówienie w następujący sposób:

             wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

             podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

             wybór formy dostawy i płatności;

             wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

             zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

8.            Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

9.            Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

             dane Hurtowni internetowej, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

             opis produktu;

             jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

             cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

(m.in. płatności i dostawy);

             formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

             sposób płatności;

10.         Hurtownia internetowa dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Właściciela.

 

VI.          Dropshipping.

1.            Przedsiębiorca może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:

             Podanie danych w formularzu rejestracyjnym;

             Złożenie zamówienia na określone produkty;

             Podanie danych do doręczeń do Kupującego.

2.            Przedsiębiorca oświadcza, że otrzymał zgodę od Kupującego do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem http://hurtownia.sevenpolska.com/ w modelu Dropshipping.

3.            Właściciel http://hurtownia.sevenpolska.com/ oświadcza że, doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia które otrzyma od Przedsiębiorcy.

4.            Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta.

5.            Zwroty i reklamacje rozpatruje Właściciel http://hurtownia.sevenpolska.com/ na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.            Hurtownia http://hurtownia.sevenpolska.com/ jest zobowiązana do dostarczenia zamówionego towaru przez Klienta do Kupującego maksymalnie w ciągu 14 dni.

7.            KORZYSTAJĄC Z MODELU DROPSHIPPING, Klient ma OBOWIĄZEK:

a)            uzyskać wyraźną, uprzednią i dobrowolną zgodę Kupującego na powierzenie danych osobowych przez Seven Polska s.c.

b)           informować Kupującego o nazwie oraz miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy zamawianego przez Kupującego towaru;

c)            informować Kupującego o miejscu i sposobie składania reklamacji i wykonywania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru;

d)           informować Kupującego nie tylko o cenie towaru i kosztach wysyłki

e)            konstruować przedstawianą na stronie internetowej ofertę jako ofertę usługi pośrednictwa, nie ofertę towaru. W szczególności w regulaminie powinien zawrzeć się opis warunków świadczenia usługi, dopiero później opis towaru.

8.            Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Kupującego w przypadku:

             niewywiązania się z  obowiązków informacyjnych związanych z Dropshippingiem;

             nieprzekazania informacji o zamówieniu do Hurtowni;

             niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się ze zobowiązań wobec Kupującego;

             działania pomimo niewyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieprzekazania informacji o powierzeniu danych osobowych;

             braku wypełnienia obowiązków wynikających z  ustawy o prawach konsumenta.

 

VII.         Forma płatności

1.            Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

             Przelewu bankowego

             Dokonania przedpłaty

             za pobraniem;

 

VIII.       Ceny

1.            Ceny podane przy produktach na stronie WWW Hurtowni internetowej podawane są w złotych polskich i są cenami netto. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z kosztami wysyłki gdy nie jest osiągnięte minimum logistyczne.

2.            Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Hurtownię internetową i Klienta jest cena produktu podana na stronie Hurtowni internetowej przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3.            Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „wyślij zamówienie” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

IX.          Dostawa

1.            Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnych na stronie Hurtowni internetowej, są to:

             Kurier;

             Poczta Polska

2.            Klient ma możliwość osobiście odebrać towar.

3.            Termin dostawy to od 1 do 3 dni roboczych od czasu potwierdzenia realizacji zamówienia, chyba że,  termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

4.            Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni

od pracy dostawy nie są realizowane.

5.            Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

6.            Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku

do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7.            Towary dostarczane są na terenie Polski.

X.            Pozostałe

1.            Regulaminy są dostępne pod adresem: http://hurtownia.sevenpolska.com/.

2.            Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3.            Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 

 

 

 

 

 

© SEVEN POLSKA
Dystrybutor artykułów dziecięcych